FAQ


1. Què fa la Plataforma?

En primer terme promou activitats en les tres línies proposades per l’ONU: pobresa, treball i solidaritat intergeneracional.

2. Desenvolupa altres activitats?

Realitza accions relacionades d’una manera o un altra amb aquelles, com l’atenció a la família i a les persones grans; estudi de la demografia i la seva incidència en la vida de la societat i les seves perspectives de futur; la educació en família i en el marc social i escolar;  promou, fomenta i promociona actes de caràcter formatiu dirigits al desenvolupament humà, intel•lectual i ètic dels membres de la família; promou activitats socials en pro de les famílies, la gent gran, els infants, les persones amb més necessitats...

3. Com està present a la societat?

Podria dir-se que un objectiu substancial de la Plataforma es fer present la família a la vida pública. Més enllà d’actes, que visualitzen el que fa la Plataforma, i que es comuniquen als mitjans de comunicació, una faceta que no es pot oblidar es la tasca reivindicativa en favor de la família davant de les institucions públiques a tot nivell. Es presenten propostes als partits polítics i a les institucions, sigui com a proposicions legislatives o suggeriment de mesures sobre aspectes diversos que afecten a la família. També es participa en entrevistes o debats als mitjans de comunicació sobre temes d’actualitat quan aquests ho sol•liciten. 

No falten suggeriments als propis mitjans de comunicació. Per exemple, ha estat insistent la posició de la Plataforma en favor del canvi d’horaris a les televisions, amb la finalitat d’avançar les hores dels noticiaris i del prime time, així com de respectar més l’horari infantil. 

No es pot oblidar tampoc la presència a les xarxes socials, així com la web de la Plataforma.

4. Absorbeix la Plataforma les activitats de les entitats?

En absolut. La Plataforma te unes activitats pròpies, però cada entitat pot seguir amb les seves accions, projectes i iniciatives. En tot cas, des de la Plataforma s’intenta potenciar-les, per exemple publicant-les en el web de la Plataforma i en la xarxes socials, així com invitar a membres d’altres entitats per a que hi assisteixin si poden.

5. Té alguna vinculació política o religiosa?

La Plataforma es apolítica i aconfessional, amb respecte absolut a les formes de pensar de cada persona que hi participa. No impedeix que algunes de les entitats poden tenir vinculacions que son perfectament respectades en aquell sentit o que les persones participants tinguin les seves conviccions religioses o sostinguin una ideologia o militància política, i que ho puguin expressar obertament.

6. Es poden detallar alguns actes que realitzen?

De forma ja consolidada hi ha un Congrés, Simposi o Jornada anual, diverses conferències, taules rodones, cinefòrums o reunions de treball amb experts sobre els temes esmentats al llarg de l’any, i s’ha creat un Premi Nacional i un altre Internacional de Trajectòria Pro-família per a persones que hagin realitzat activitats rellevants en favor de la família. A senyalar també el Concert anual, que fins ara ha estat sempre de corals infantils promovent la presència de les famílies i amb finalitats solidàries.  

7. Col•labora amb altres organitzacions?

Las Plataforma no es una organització tancada. Ben al contrari. En primer lloc col•labora amb les pròpies entitats que en formen part, però també amb altres organitzacions de forma habitual o en un moment determinat. 


8. Quin es l’àmbit d’activitat?

L’àmbit d’activitat es Catalunya, però això no treu relació i possible col•laboració amb organitzacions d’àmbit estatal, europeu o mundial. De manera concreta la Plataforma està present en organitzacions internacionals amb seu a Brusel•les i a Viena.

9. Treballa a tot arreu o en un àmbit social, territorial o cultural determinat?

La Plataforma ha fet i farà activitats en tots els àmbits. Des dels barris més pobres i degradats fins a zones considerades riques, des del món universitari i intel•lectual fins als llocs on la ignorància no ha estat superada, des d’escenaris considerats rellevants del món cultural fins a la petita sala de barri.

10. Hi ha un element motor en la seva activitat?

Es resumiria en una paraula: AMOR.  La família es la comunitat natural, la cèl•lula bàsica de la societat, el marc natural del desenvolupament de l’esser humà i l’àmbit en el qual la persona es estimada per sí mateixa.

Una societat es el que son les seves famílies. Enfortir la família es fonamental per a la societat i per a desenvolupar i elevar a la persona.